Združenje prevajalskih podjetij

Pojmovnik – osnovni izrazi in pojmi v prevajalskem procesu

Člani Delovne skupine za razvoj prevajalske dejavnosti so na svojem zadnjem sestanku uskladili pojmovnik, ki ga je na svoji seji 7. julija 2014 potrdil Upravni odbor ZPP ter sprejel sklep, da se dokument javno objavi na spletnih straneh Združenja prevajalskih podjetij in s tem omogoči, da dokument postane uporabno orodje v praksi.

V pojmovniku so prevajalska podjetja enotno poimenovala in razumela posamezna opravila in vloge pri izvajanju prevajalskih procesov. Na tržišču se namreč trenutno pojavljajo zelo različna poimenovanja za posamezna opravila iste vrste, kar povzroča precej zmede in nejasnosti pri naročnikih in ponudnikih prevajalskih storitev. Enotno razumevanje bo olajšalo poslovanje prevajalskih podjetij, naročniki pa bodo lažje izvajali naročila in ocenjevali opravljene storitve.

 

Slovenski pojem

Angleški pojem*

Slovensko pojasnilo ali definicija

ciljni jezik

target language

jezik, v katerega se prevaja izvirno besedilo

ciljno besedilo

target text

končni izdelek prevajalskega procesa v ciljnem jeziku

dokument

document

vsebina in njen nosilni medij

izvirni jezik

source language

jezik, v katerem je napisano izvirno besedilo

izvirno besedilo

source text

besedilo, ki ga je treba prevesti

lektura

linguistic review

Lektura je jezikovni in slogovni pregled besedila.
V prevajalski proces je vključena kot del prevajanja in pregleda ciljnega besedila, ponudniki prevajalskih storitev pa jo lahko nudijo tudi kot ločeno storitev.

popravljanje

proofreading

pregled dokumentov pred tiskom, objavo ali drugačno uporabo in vnos popravkov

popravljavec

proofreader

oseba, ki opravi pregled dokumentov pred uporabo in vnese popravke

pregledovalec

reviser

oseba, ki pregleda prevod (Pregledovalec ni ista oseba kot prevajalec ter mora imeti ustrezne sposobnosti in znanje izvirnega in ciljnega jezika. Pregledovalec preveri, ali prevod ustreza namenu. To vključuje - odvisno od zahtev projekta - primerjavo izvirnega in ciljnega besedila glede dosledne rabe terminologije, nabora značilnosti in sloga)

pregledovanje

revising

pregled ustreznosti prevoda glede na dogovorjeni namen, primerjava izvirnega in ciljnega besedila ter predlaganje popravkov

prevajalec

translator

oseba, ki prevaja (Prevajalec prenese pomen iz izvirnega v ciljni jezik tako, da izdela besedilo, ki je skladno z jezikovnimi pravili ciljnega jezika in ustreza navodilom, prejetim ob dodelitvi projekta. V procesu prevajanja je prevajalec stalno pozoren na terminologijo, slovnico, besedišče, slog, krajevne značilnosti, oblikovanje, ciljno skupino in namen prevoda.)

prevajanje

translating

pisni prenos vsebine iz izvirnega v ciljni jezik

preverjanje

checking

Prevajalec pred dokončanjem prevoda pregleda in po potrebi popravi svoj izdelek. Pri tem preverja, ali je ohranjen izvirni pomen, da ni izpuščenih ključnih besed, da ni napak in da so upoštevana navodila. Prevajalec popravi, kar je treba.

sposobnost

competence

izkazana sposobnost uporabe znanja in veščin

strokovni pregled

review

pregled ustreznosti ciljnega besedila glede na dogovorjeni namen in norme obravnavanega področja ter predlaganje popravkov

strokovni
pregledovalec

reviewer

oseba, ki strokovno pregleda ciljno besedilo (Strokovni pregledovalec opravi enojezični pregled, da oceni primernost prevoda za dogovorjeni namen, in predlaga popravke.)

tolmač

interpreter

oseba, ki ustno prevaja iz enega jezika v drugega v procesu sporazumevanja med osebami, ki govorijo različne jezike

tolmačenje

interpreting

ustni prenos govorjene vsebine iz izvirnega jezika v ciljni jezik

* Večinoma po SIST EN 15038:2007