Združenje prevajalskih podjetij

Priznanje Združenja prevajalskih podjetij "Prevajalsko pero"

 

Združenje prevajalskih podjetij pri GZS – Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v skladu s sklepom Upravnega odbora Združenja prevajalskih podjetij z dne 20. 6. 2019 o razpisu priznanja za leto 2019 

objavlja

Razpis za podelitev priznanja mlademu perspektivnemu prevajalcu/prevajalki »Prevajalsko pero« za leto 2019

Namen razpisa je prepoznati in izpostaviti odlično delo mladih prevajalcev in prevajalk ter s tem:

 • promovirati dejavnost prevajanja ter spodbujati mlade za prevajalski poklic,
 • promovirati kakovost in strokovnost v prevajalski dejavnosti,
 • podpreti sodelovanje z mladimi prevajalkami in prevajalci ter njihovo zaposlovanje v prevajalskih podjetjih, vlaganje v njihov razvoj in s tem posredno tudi družbeno odgovorno ravnanje podjetij do mladih sodelavk in sodelavcev.

Pogoji za sodelovanje:

Združenje podeljuje priznanja mladim prevajalkam in prevajalcem, ki so zaposleni v prevajalskih podjetjih, članih Združenja prevajalskih podjetij pri GZS – Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti, ali z njimi sodelujejo kot zunanji sodelavci.
Prijavo – vlogo na razpis za zaposlene kandidate in kandidatke oz. zunanje sodelavce in sodelavke posreduje podjetje, ki je njihov delodajalec oz. z njimi sodeluje.
Podjetja predlagajo na razpis za podelitev priznanja perspektivne mlade prevajalce in prevajalke, ki:

 • niso starejši(-e) od 33 let,
 • imajo ustrezno izobrazbo (najmanj končana I. bolonjska stopnja izobrazbe),
 • so v rednem delovnem razmerju ali so njihovi zunanji sodelavci.

Jezikovna področja

Na razpisu lahko sodelujejo prevajalci za naslednje jezike:

 • angleščina
 • nemščina
 • francoščina

Področja prevodov:

 • tehnika
 • pravo
 • marketing

Merila za izbor mladega svetovalca:

Prijavljeni kandidati bodo opravili pisni preizkus – prevod teksta iz tujega v slovenski jezik.
Prevode bo ocenjevala posebna strokovna dvočlanska komisija, ki jo bo glede na jezikovne kombinacije kandidatov imenoval Upravni odbor Združenja prevajalskih podjetij. Ocenjevala bo:

 • pomensko ustreznost,
 • terminološko ustreznost,
 • pravopis,
 • slogovno ustreznost in
 • ustvarjalnost.

Pri vsakem od navedenih meril lahko kandidat pridobi od 1 do največ 10 točk. Kandidat z največ zbranimi točkami bo izbran za mladega perspektivnega prevajalca/prevajalko in bo prejel priznanje »Prevajalsko pero« za leto 2019.
Komisija ima pristojnost, da lahko v primeru zelo kvalitetnih prevodov podelijo tudi pohvalo.
Komisija lahko odloči tudi, da se priznanje/pohvala ne podeli.

Način prijave:

Vloga na razpis mora vsebovati:

 • izpolnjeno Prijavnico (s podpisom izjave kandidata/kandidatke, da se strinja s prijavo in ocenjevalnim preizkusom) s kratko pisno obrazložitvijo delodajalca o strokovnosti, kompetencah, kakovosti itd. kandidata (kako in v kolikšni meri kandidat izpolnjuje merila za izbor),
 • standardiziran CV kandidata (v obliki Europass oz. temu ustrezen).

Prijavo je potrebno predložiti v tiskani obliki ali v elektronski obliki, PDF format.

Prijavni obrazec je objavljen na spletni strani https://zpp.gzs.si v rubriki Priznanje. Dostopen je na sedežu Združenja prevajalskih podjetij pri Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti, na prošnjo se ga lahko posreduje tudi po elektronski pošti.

Vloga na razpis mora biti posredovana na enega od naslednjih načinov:

 • v zaprti ovojnici na naslov Združenje prevajalskih podjetij pri GZS–Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana z oznako: NE ODPIRAJ, VLOGA NA RAZPIS »PREVAJALSKO PERO 2019«, ali
 • po elektronski pošti na e-naslov zpp@gzs.si, v okence »zadeva« vpišite: Vloga Prevajalsko pero 2019. Vloga, poslana po elektronski pošti, mora biti podpisana, opremljena z žigom (če prijavitelj uporablja žig), skenirana in shranjena v PDF format.

Rok za posredovanje prijav je 7. 9. 2019 do 24:00

Za vloge, poslane po pošti, se upošteva datum poštnega žiga.
Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo prispele pravočasno in v skladu z razpisnimi pogoji.

Prijavnina: Za prijavo na razpis se prijavnina ne zaračuna.

Podelitev priznanja:

Priznanje »Prevajalsko pero« za leto 2019  se podeli v okviru dogodka Združenja prevajalskih podjetij.
Dobitnik priznanja (in/ali pohvale) – mladi prevajalec/prevajalka – prejme pisno priznanje (in/ali pohvalo) Prevajalsko pero za leto 2019.
Podjetje prejemnika priznanja prejme potrdilo, da je njihov zaposleni sodelavec/sodelavka prejel/-a priznanje Prevajalsko pero za leto 2019.

Dodatne informacije: vsak delovni dan do vključno 6. 9. 2019 po elektronski pošti, ali po telefonu med 11. in 13. uro:

Združenje prevajalskih podjetij pri GZS–Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti
T: 01 5898 252, 01 5898 239
E: zpp@gzs.si.

Prijavni obrazec >>>